فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - آب و فاضلاب

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

پانل راک

  آب و فاضلاب ایلام

1

پانل راک

  آب و فاضلاب شهرک های غرب تهران

2

پانل راک

  آب و فاضلاب منطقه 5

3

پانل راک

  آب و فاضلاب تهران

4

پانل راک

  آب و فاضلاب شهرک جنوب غرب تهران

5