فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - چسب و رزین - صنایع شیمیایی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

درایوین راک

شرکت جلاسنج

1

باکس پلات

شرکت چسب و رزین شمال

2

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت فرافوم

3

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت فرآورده های شیمیایی ایران

4

پالت راک

شرکت کلینیک ساختمانی

5

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت لاستیک ث.ث.ث

6

پالت راک

شرکت آتروپات شیمی

7

درایوین راک

شرکت کیان رنگین

8

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت آبرنگ سازان

9

پالت راک

شرکت رنگین

10

باکس پلات

شرکت پکا شیمی

11

پالت راک

چسب استحکام

12

پانل راک

مینالون شیمی

13

پالت راک

رنگ دانه سیرجان

14

پانل راک

دنیای گرانول

15

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بهاور شیمی

16

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شیمی پژوهش صنعت

17

قفسه بندی پیچ و مهره ای

فوکا

18

قفسه بندی پیچ و مهره ای

تهران بوران

19

پانل راک

آذر آسا

20

درایوین راک

تراویس

21

پانل راک

رنگ الوان

22