فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - متفرقه

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

درایوین - قفسه ریلی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

1

قفسه پیچ و مهره ای

توسعه و تجهیزات مدارس

2

قفسه پیچ و مهره ای

سازمان خدمات حمایت کشاورزی

3

پانل راک

فنی حرفه ای زنجان

4

پانل راک

آهکان

5

قفسه پیچ و مهره ای

صندوق حمایت از فرصت های شغلی

6

پانل راک

کانون پرورش فکری کودکان

7

قفسه پیچ و مهره ای

وزارت امور اقتصادی و دارایی

8

قفسه پیچ و مهره ای

پارس نئوپان

9

قفسه پیچ و مهره ای

استاج

10

قفسه پیچ و مهره ای

فخرآب

11

پانل راک

مخابرات سیستان وبلوچستان

12

پالت راک

آریا کیمیا تک

13

پالت راک

پیشگام

14

پالت راک

ایتال ساب

15

پانل راک

آب و فاضلاب ایلام

16

پانل راک

شهرداری کرج

17

پالت راک

انبارهای عمومی گمرگ

18

پانل راک

سپهرچرم ، امین چرم

19

قفسه پیچ و مهره ای

اتوبوسرانی همدان

20

پانل راک

میسان

21

پالت راک

سوخت اتمی راکتورهای ایران

22

پانل راک

شرکت مصباح انرژی

23

پالت راک - پانل راک

شرکت کالای الکتریک

24

پالت راک - پانل راک

شرکت راهکار صنایع نوین

25

نیم طبقه

سازمان انرژی اتمی - مرکز تابش گاما

26

پالت راک

بیمارستان رضوی

27

پالت راک

شرکت توان باطری

28

باکس پلات

شرکت باطری سازی نیرو ( صبا )

29

پیچ و مهره ای دو طبقه

سپهر کارتن آسیا

30

پانل راک

ایده نگر

3

پالت راک

اهرم ساحل

32

پالت راک

بهسازین

33

پالت راک

بازرگانی خانه سازی ایران

34

پانل راک

دگوسا ایرانیان

35