فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - لوازم خانگی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

پانل راک

سایوان صنعت

1

پانل راک

شرکت آبسال (تهران )

2

پانل راک

شرکت پاکشوما

3

پانل راک ، مزنین

شرکت بوتان ساوه

4

قفسه بندی

شرکت بایاتک

5

پالت راک و قفسه بندی

شرکت آبسال (ساوه)

6

قفسه بندی

شرکت سیم ورز

7

درایوین راک

شرکت هنرورز

8

قفسه بندی

شرکت نیک کالا

9

باکس پالت

شرکت حایر

10

پانل راک

شرکت یخساران

11

پانل راک

شرکت ارج

12

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت امرسان

13

پانل راک

رگلاتورسازی

14

درایوین و پانل راک

شرکت قندیل

15

نیم طبقه

شرکت برین

16

پانل راک

نیکسان صنعت

17

پانل راک

سرشار برودت

18

نیم طبقه

سکا سپهر

19

نیم طبقه فلزی

درسا هود

20