فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - بانک ها

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک ملت - تهران ، اراک

1

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک ملی ایران

2

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک صادرات گرگان

3

قفسه ریلی ، قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک سپه گرگان

4

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک صادرات استان خوزستان

5

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک صادرات استان خراسان

6

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک تجارت

7

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک مرکزی

8

قفسه بندی پیچ و مهره ای

بانک صادرات گیلان

9

قفسه ریلی

بانک کشاورزی

10

پانل راک

بانک مسکن

11