فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - نساجی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی پیچ و مهره ای

نساجی بروجرد

1

مزنین

پایا تکس

2

قفسه بندی پیچ و مهره ای

ریسندگی املش

3

قفسه بندی پیچ و مهره ای

ریسندگی جامعه مشهد

4

پانل راک

پرچین

5

پالت راک

کوئین

6

پانل راک

مسترپیچ

7