فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - سیمان

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

پانل راک  ، پالت راک

سیمان ارومیه

1

پالت ، پالت شبکه

سیمان شاهرود

2

گریتینگ

سیمان هرمزگان

3

گریتینگ

سیمان کهکیلویه

4

سیتم قفسه بندی پیچ و مهره ای

سیمان فیروز کوه

5

پانل راک

لیکا

6